PVE Dlouhé Stráně - soustrojí TG1 znovu v provozu

Po úspěšném zakončení komplexních zkoušek předalo ČKD Blansko Engineering, a.s.  soustrojí TG1 PVE Dlouhé Stráně po generální opravě a modernizaci zákazníkovi do užívání. I přes technologickou náročnost montáže a rozměry součástí stroje (průměr oběžného kola turbíny D = 4540 mm) bylo soustrojí TG1 smontováno a odzkoušeno za 39 kalendářních dnů.

Stěžejní částí realizace projektu byl návrh zcela nového hydraulického řešení oběžného kola, díky kterému soustrojí TG1 nyní vykazuje výrazně lepší provozní parametry. Dosažení vyšších provozních parametrů bylo na začátku realizace projektu ověřeno v rámci modelových zkoušek, které proběhly v hydraulické laboratoři ČKD Blansko Engineering, a.s.  Výsledky modelových zkoušek prokázaly splnění všech parametrů, garantovaných kontraktem.

Přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé Stráně je vybavena dvěma reverzními Francisovými turbínami o jednotkovém výkonu 325 MW. Výkonově obě turbíny patří k největším vodním strojům tohoto typu v Evropě.

tisknout zpět na přehled aktualit